Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie

Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Rumi

www.orw.republika.pl title="Licznik wizyt na stronę">Licznik wizyt na stronę

Aktualności

COVID

Procedury bezpieczeństwa

Prezentacja grup i klas

Prezentacja placówki

Dyrektor i nauczyciele

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Innowacja Pedagogiczna

Zasady przyjęć uczniów

Metody naszej pracy

Wnioski i dokumenty

Archiwum

Obowiązek informacyjny RODO

Kontakt


Deklaracja dostępności strony internetowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Roman Klawikowski.
  • E-mail: kierownik@pzks.edu.pl
  • Telefon: 586722205

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Dyrektor Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie
  • Adres: 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 279
  • E-mail: pzks.sekretariat@pzks.edu.pl
  • Telefon: 586722205

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek szkolny Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego umiejscowiony w Rumi przy ul. Sabata12 posiada windę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym na I piętro.
  W budynku na I piętrze  jest sanitariat dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
  Architektura budynku jest przyjazna osobom niepełnosprawnym ruchowo. Do budynku szkoły wchodzi sie bezpośrednio z podwórka, nie ma schodów i krawężników. Sale budynku są przestronne, drzwi szerokie, bez progów, nie ma problemu z przemieszczaniem się na wózku.
  Na korytarzach umieszczono, na wysokości wzroku uczniów i wychowanków, piktogramy, które określają pomieszczenia poszczególnych pomieszczeń. We wszystkich salach sa rolety zaciemniające, ułatwiające pracę z osobami nadwrażliwymi na swiatło i nadpobudliwymi psychoruchowo.
  Brak wydzielonego parkingu dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku brailla.